Przedmiotem projektu jest sześć sześciodniowych imprez o charakterze turystyczno-rekreacyjno-kulturalno-edukacyjnym, przeznaczonych dla 120 osób niepełnosprawnych z terenu całego kraju. Dwie z nich nad morzem a jedna prawdopodobnie w Bydgoszczy. Pobyt, zwiedzanie i wycieczki będą wzbogacone warsztatami psychologicznymi oraz innymi zajęciami.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r.

Warunki rekrutacji:

Rekrutacja beneficjentów nastąpi z wykorzystaniem ogłoszenia na Facebooku. Jej skutkiem będzie nabór pozostałych uczestników, którymi będą (w koniecznych, zgłoszonych przypadkach) opiekunowie beneficjentów posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, podczas ostatecznego potwierdzania przez nich udziału. Nie przewiduje się innej formy udziału uczestnika, jak tylko w roli opiekuna osoby niepełnosprawnej o udokumentowanym, znacznym stopniu niepełnosprawności. Mogą nimi być zarówno członkowie rodzin, jak i inne osoby wspierające.

Działania realizowane w ramach projektu:

Działaniem początkowym jest otwarcie naboru uczestników, z przedstawieniem propozycji lokalizacji i terminów kolejnych imprez wyjazdowych. W okresie trwania projektu (w rok 2023) przewidziano 6 takich imprez turystycznych, każda przeznaczona dla 20 osób. Każda z grup będzie się składać z osób z niepełnosprawnościami oraz, w przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wyrażą taką potrzebę, z ich opiekunów.

Kolejnym etapem projektu będzie nawiązanie kontaktu z wytypowanymi placówkami hotelowymi i rezerwacja terminów dla kolejnych grup uczestników. Po rezerwacji terminów odbędzie się finalizacja naboru na konkretne terminy i lokalizacje. Na wypadek rezygnacji powstanie lista rezerwowa. Pierwsze wyjazdy planuje się na okres przedwakacyjny, jednak o ich ostatecznych terminach zdecyduje bieżąca sytuacja ekonomiczna i zdrowotna.

Wiodącymi elementami imprez są przede wszystkim wycieczki po bliższej i dalszej okolicy, czasem powiązane z zajęciami edukacyjnymi oraz dostępem do dóbr kultury. Rolę wspomagającą realizację celu i założeń projektu spełnią na każdej imprezie kilkugodzinne zajęcia z psychologiem, z wykorzystaniem przygotowanych przez niego materiałów oraz przekazywanie wiedzy o prawidłowym poruszaniu się z kijkami – nordic walking, co większości osób ułatwi poruszanie się w terenie, szczególnie na dłuższych dystansach.

Harmonogram:

  • Nabór uczestników 04-09.2023
  • Ustalenie terminów poszczególnych zajęć; rezerwacje obiektów; uzgodnienia z prowadzącymi 05-10.2023
  • Realizacja zajęć w ustalonych terminach 05-12.2023

Koszty projektu zostały dofinansowane przez PFRON.

Logo PFRON i Stowarzyszenie Różowe Okulary

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Na wniosek zainteresowanej osoby o zapewnienie innej formy dostępu do informacji o projekcie i jego przebiegu oraz treści zawartych na stronie www, taki alternatywny dostęp będzie możliwy poprzez:

  • kontakt e-mail rozoweokularyorg@gmail.com,
  • głosowo – wymagany kontakt z numerem telefonu 505-031-043,
  • poprzez wiadomości SMS – wymagane zasygnalizowanie potrzeby wysłaniem wiadomości SMS na numer telefonu 505-031-043 z podaniem zakresu potrzebnych informacji,
  • w innej technicznie wykonalnej formie, określonej we wniosku.