STATUT STOWARZYSZENIA CHORYM ONKOLOGICZNIE „RÓŻOWE OKULARY”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie „Różowe Okulary”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

§ 3

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 4

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków Stowarzyszenia, działających zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa RP, Statutem Stowarzyszenia, zwanego dalej „Statutem” oraz regulaminami władz stowarzyszenia. Stowarzyszenie do prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej może zatrudniać członków oraz osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.

§ 5

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie chorych onkologicznie, w tym w szczególności osób z orzeczoną niepełnosprawnością i ich rodzin.
2. Wskazywanie roli psychoonkologii w podnoszeniu jakości życia chorych onkologicznie.
3. Promowanie i przeprowadzanie rehabilitacji oraz racjonalnej terapii zachowania w powrocie do zdrowia.
4. Promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób chorych onkologicznie i osób niepełnosprawnych.
5. Promowanie i wdrażanie turystyki, krajoznawstwa i kultury jako pomocy
w zdrowieniu i poprawie jakości życia chorych onkologicznie oraz osób niepełnosprawnych.
6. Pokazywanie pozytywnych wzorców życia z chorobą nowotworową.
7. Zachęcanie do szukania własnych ścieżek zdrowienia.
8. Inspirowanie i wspieranie w poszukiwaniu dróg powrotu do pełni życia po przebytym leczeniu w chorobie nowotworowej.
9. Pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między członkami Stowarzyszenia.
10. Udzielanie pomocy społecznej osobom chorym onkologicznie oraz osobom niepełnosprawnym.
11. Działanie na rzecz integracji społecznej i zapobieganie wykluczaniu społecznemu osób chorych onkologicznie oraz osób niepełnosprawnych.
12. Nauka i edukacja członków Stowarzyszenia w zakresie onkologii.
13. Promocja i organizacja wolontariatu i koordynacja pracy wolontariuszy.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące formy działania:
1. Organizowanie lub współorganizowanie lokalnych, wojewódzkich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konsultacji i warsztatów psychoonkologicznych.
2. Organizowanie zajęć ruchowych oraz imprez sportowych, turystycznych
i rekreacyjnych.
3. Organizowanie warsztatów, szkoleń i poradnictwa pomagającego w powrocie do życia społecznego i zawodowego.
4. Szeroko zakrojoną działalność informacyjno-edukacyjną, w tym popularyzowanie wiedzy z zakresu profilaktyki i zwalczania chorób nowotworowych.
5. Pomoc w ubieganiu się o status osoby niepełnosprawnej.
6. Tworzenie grup wsparcia.
7. Wspieranie rehabilitacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych.
8. Wspólnotowe uczestnictwo w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych w myśl zasady „nie tylko leki leczą”.
9. Wspomaganie rozwoju naukowego osób leczących i wspierających chorych onkologicznie.
10. Wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy medycznej oraz sposobów leczenia w zakresie onkologii.
11. Poszukiwanie i promowanie nowoczesnych form wielokierunkowej racjonalnej stymulacji chorych onkologicznie.
12. Analiza i ocena wpływu sytuacji życiowej osób chorych onkologicznie na konieczność wsparcia ich elementami pracy socjalnej celem polepszenia standardów życia.

§ 9

Działalność Stowarzyszenia wymieniona w § 8, pkt.: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 i 11 może być prowadzona zarówno jako odpłatna jak i nieodpłatna. W pozostałym zakresie Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną.

§ 10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczoną dla zdobywania funduszy na działalność statutową.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

§ 12

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13

Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dysponująca pełnią praw publicznych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie w poczet członków następuje w drodze uchwały Zarządu, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej zgodnej z przyjętym wzorem. Członkiem może zostać każda osoba chora onkologicznie, członek jej rodziny oraz inne osoby działające na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z form działania proponowanych przez Stowarzyszenie,
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów w sprawach związanych
z działalnością Stowarzyszenia.
4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 14

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową.
2. Przyjęcia członka wspierającego dokonuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia na podstawie złożonej deklaracji.
3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, także za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się
z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 15

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji i propagowaniu statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§ 16

1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.
2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
b) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwunastu miesięcy,
c) śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym.
3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a) działania na szkodę Stowarzyszenia,
b) naruszania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) popełnienia czynu hańbiącego,
d) prawomocnego skazania przez sąd za przestępstwo.
4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej także „Zgromadzeniem”,
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, jednakże organy te obowiązane są działać do dnia dokonania wyboru, odpowiednio nowego Zarządu i nowej Komisji Rewizyjnej.

§ 19

W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków władz Stowarzyszenia
w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem, że liczba członków dokooptowanych może stanowić co najwyżej 1/3 łącznej liczby członków organów pochodzących z wyboru.

§ 20

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 21

Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym
w obecności co najmniej ponad 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 22

Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków tych organów.

§ 23

Władze Stowarzyszenia mogą uchwalić własne regulaminy określające tryb ich pracy.

§ 24

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
1) zatwierdzanie kierunków działalności Stowarzyszenia proponowanych przez Zarząd,
2) wybór członków Zarządu i powierzenie funkcji Prezesa,
3) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i rocznych sprawozdań finansowych z działalności Stowarzyszenia składanych przez Zarząd,
5) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z wykonania budżetu,
6) udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
7) rozpatrywanie sprawozdań z kontroli składanych przez Komisję Rewizyjną,
8) uchwalanie Statutu i zmian w Statucie Stowarzyszenia,
9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczaniu jego majątku,
10) nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu,
11) podejmowanie uchwał w sprawach nie powierzonych innym organom.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zarząd zawiadamia członków w formie pisemnej o terminie Walnego Zgromadzenia Członków, przynajmniej na 14 dni przed terminem odbycia Zgromadzenia. W zawiadomieniu o Zgromadzeniu Zarząd podaje porządek obrad.
3. Zawiadomienie może być również wysłane członkowi Stowarzyszenia pocztą elektroniczną, jeśli uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę podając adres
e-mail, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

§ 27

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz w roku, w okresie przypadającym na rocznicę rejestracji, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od rocznicy zarejestrowania Stowarzyszenia.

§ 28

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
2. W przypadku wniesienia do Zarządu wniosku lub żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd zwołuje je w okresie 3 miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku, o których mowa w ust. 1.
W przypadku niezwołania Zgromadzenia przez Zarząd w wymaganym terminie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.
3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni
i honorowi stowarzyszenia.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
5. W przypadku nieobecności w wyznaczonym terminie wymaganej dla ważności uchwał liczby członków, mimo ich prawidłowego zawiadomienia, Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie (po 30 minutach), niezależnie od liczby obecnych. Dla ważności podjętych uchwał wymagane jest ich przyjęcie zwykłą większością głosów.

§ 29

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Zgromadzeniem.
2. Zarząd Stowarzyszenia w szczególności:
a) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje jego działalnością,
b) opracowuje kierunki działalności Stowarzyszenia oraz przedstawia je Zgromadzeniu,
c) zarządza funduszami oraz majątkiem Stowarzyszenia,
d) ustala budżet Stowarzyszenia oraz składa sprawozdania z jego wykonywania Zgromadzeniu,
e) wykonuje uchwały Zgromadzenia powierzone mu do realizacji,
f) ustala wysokość składek członkowskich,
g) zwołuje Walne Zgromadzenie Członków,
h) współpracuje z organami administracji publicznej w realizacji przedsięwzięć zgodnych z celami Stowarzyszenia,
i) wnioskuje o nadanie członkostwa honorowego przez Zgromadzenie,
j) przygotowuje roczne sprawozdania merytoryczne i roczne sprawozdania finansowe z działalności Stowarzyszenia i przedstawia je do zatwierdzenia Zgromadzeniu.

§ 30

1. Zarząd składa się z 5 osób, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Prezes Zarządu jest wybierany bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie Członków.
4. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.
5. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw upoważnieni są działający łącznie dwaj członkowie Zarządu, z których jednym jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
6. Zebranie Zarządu zwołuje się w taki sposób, aby zawiadomienie o jego zwołaniu dotarło do wszystkich członków Zarządu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zawiadomienie może być przekazane członkowi Zarządu także pocztą elektroniczną, o ile uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę, podając adres
e-mail, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
7. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

§ 31

1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli, odrębnym od Zarządu
i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli.
2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należą:
a) kontrola i ocena całokształtu działalności Stowarzyszenia dokonywana przynajmniej raz w roku,
b) okresowa kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia,
c) kontrola stanu majątkowego i wyników finansowych działalności Stowarzyszenia,
d) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań z wyników kontroli oraz dokonywanie oceny działalności Zarządu,
e) stawianie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Zarządu,
f) opiniowanie przygotowywanych przez Zarząd kierunków działalności Stowarzyszenia.

§ 32

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą spełniać następujące wymagania:
a) nie są członkami Zarządu, ani nie pozostają z osobami pełniącymi funkcje
w tym organie w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 33

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej bądź uprawnieni przez niego członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 34

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 35

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości oraz fundusze.
2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) dochody z majątku Stowarzyszenia,
c) dotacje,
d) darowizny, zapisy i spadki,
e) dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
f) dochody z działalności gospodarczej,
g) dochody z ofiarności publicznej.

§ 36

1. Całość dochodów Stowarzyszenia przeznaczana jest na działalność statutową,
o której mowa w § 7 i § 8.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Zarząd może określić w formie regulaminu szczegółowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie.
4. Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 37

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38

1. Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku nieobecności w wyznaczonym terminie wymaganej dla ważności uchwał o zmianach w Statucie i decyzji o rozwiązaniu liczby członków, mimo ich prawidłowego zawiadomienia, Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie (po 30 minutach), niezależnie od liczby obecnych. Dla ważności podjętych uchwał wymagane jest ich przyjęcie zwykłą większością głosów.

§ 39

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa także przeznaczenie jego majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań.

§ 40

Likwidatorem Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.

§ 41

Z chwilą rejestracji Stowarzyszenia jego założyciele stają się członkami zwyczajnymi.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.