ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
– członków zwyczajnych,
– członków wspierających,
– członków honorowych.

§ 12

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dysponująca pełnią praw publicznych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie w poczet członków następuje w drodze uchwały Zarządu, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej zgodnej z przyjętym wzorem. Członkiem może zostać każda osoba chora onkologicznie, członek jej rodziny oraz inne osoby działające na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Członek zwyczajny ma prawo do:
– wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,
– korzystania z form działania proponowanych przez Stowarzyszenie,
– zgłaszania opinii, wniosków i postulatów w sprawach związanych
z działalnością Stowarzyszenia.
4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
– przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
– aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,
– regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 14

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową.
2. Przyjęcia członka wspierającego dokonuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonej deklaracji.
3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, także za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się
z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 15

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji i propagowaniu statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§ 16

1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.
2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
– dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
– nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwunastu miesięcy,
– śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym.
3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
– działania na szkodę Stowarzyszenia,
– naruszania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
– popełnienia czynu hańbiącego,
– prawomocnego skazania przez sąd za przestępstwo.
4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.

Deklaracje
Deklaracja członkowska (Format DOC/Word)
Deklaracja wystąpienia (Format DOC/Word)

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.