Przedmiotem projektu jest aktualizacja, druk i kolportaż informatora przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych z doświadczeniem choroby onkologicznej. Planowany nakład to 7,5 tys. egzemplarzy, które powinny trafić do około 300 placówek na terenie całego kraju.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

Działania realizowane w ramach projektu:

 • Zawarcie umów zlecenia z osobami, którym powierzy się poszczególne etapy realizacji.
 • Przegląd treści informatora i jej aktualizacja lub modyfikacja, bądź zastąpienie, głównie materiałów w których nastąpił postęp wiedzy.
 • Aktualizacja lub ponowne napisanie części wymagających dostosowania do aktualnego stanu wiedzy.
 • Weryfikacja i dostosowanie do aktualnych przepisów prawa informacji społeczno-prawnych.
 • Modyfikacja i dostosowanie nowoczesnej wersji ankiety, z możliwością wypełnienia za pośrednictwem internetu.
 • Przegląd i aktualizacja posiadanej bazy adresowej miejsc docelowego kolportażu poradnika.
 • Prowadzenie bieżącego nadzoru nad terminowym przebiegiem wykonywanej pracy.
 • Korekta tekstów i ostateczna redakcja wydawnictwa.
 • Końcowe opracowanie graficznie, zilustrowanie i przygotowanie składu.
 • Wybór drukarni.
 • Egzekwowanie planowej realizacji poszczególnych etapów.
 • Opracowanie strategii (kolejności i liczby informatorów) dystrybucji.
 • Odbiór nakładu z drukarni, zmagazynowanie.
 • Przygotowywanie paczek, dystrybucja (kolportaż, wysyłka) i nadzór nad jej przebiegiem.
 • Analiza przebiegu realizacji projektu – rozliczenie.

Harmonogram:

 • Przegląd, weryfikacja zawartości informatora, w zakresie zgodności z aktualnym poziomem wiedzy; dodanie lub zmiana koniecznych treści, aktualizacja części społecznoprawnej; napisanie nowych tekstów lub korekta (rozszerzenie) istniejących; ew. inne zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami 07-10.2023
 • Korekta, redakcja całości 08-09.2023
 • Opracowanie graficzne zmienianych części, skład 09-10.2023
 • Przegląd i aktualizacja bazy odbiorców informatora 07-10.2023
 • Druk 10.2023
 • Dystrybucja wydawnictwa na terenie kraju i w placówkach lokalnych 10-12.2023
 • Opracowanie wyników badania ankietowego 12.2023

Koszty projektu zostały dofinansowane przez PFRON.

Logo PFRON i Stowarzyszenie Różowe Okulary

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Na wniosek zainteresowanej osoby o zapewnienie innej formy dostępu do informacji o projekcie i jego przebiegu oraz treści zawartych na stronie www, taki alternatywny dostęp będzie możliwy poprzez:

 • kontakt e-mail: rozoweokularyorg@gmail.com,
 • głosowo – wymagany kontakt z numerem telefonu 505-031-043,
 • poprzez wiadomości SMS – wymagane zasygnalizowanie potrzeby wysłaniem wiadomości SMS na
  numer telefonu 505-031-043 z podaniem zakresu potrzebnych informacji,
 • w innej technicznie wykonalnej formie, określonej we wniosku.